ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

The Rajaprug Drink Water Sakon Nakhon Rajabhat University

ติดต่อเรา

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์
งานทรัพย์สินและรายได้  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.  ทางโทรศัพท์หมายเลข
       ภายนอก  เบอร์  042 - 970108
       ภายใน     เบอร์  312
2.  ทางโทรสาร
       หมายเลข  042 - 970082
3.  ทางอินเตอร์เน็ต
       เว็บไซต์  http://rajaprug.inc.snru.ac.thหน่วยงาน :  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานที่ตั้ง :  อาคารโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ :  042-970108  เบอร์โทรสาร :  042-970082  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  312
เว็บไซต์ :  http://rajaprug.inc.snru.ac.th
Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.